• ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

      Vážení rodičia a budúci prváci,

      s radosťou Vám oznamujeme, že naša základná škola organizuje zápis do 1. ročníka pre nový školský rok. Ak hľadáte kvalitné vzdelanie pre svoje deti, ste na správnom mieste.

      Naša škola ponúka moderné vzdelávacie metódy, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám každého žiaka. Naši pedagógovia sú skúsení a motivovaní učitelia, ktorí sa venujú každému žiakovi osobitne a pomáhajú mu rozvíjať jeho schopnosti a záujmy.

      Okrem kvalitného vzdelania sa v našej škole deti naučia kritickému mysleniu a tímovej spolupráci, čo sú dôležité zručnosti pre úspešné zvládanie života. Taktiež ponúkame množstvo zaujímavých aktivít a kultúrnych podujatí v našich nových spoločenských priestoroch.

      Tešíme sa na Vašu návštevu a možnosť privítať Vaše deti v našej škole.

      Viac informácií ohľadne zápisu nájdete tu (hlavné menu - Zápis do 1.roč.).

     • OZNAM

      Vážení rodičia,


      na základe rozhodnutia riaditeľky školy Vám oznamujeme, že dňa 22.3.2023 (streda) žiaci 2. stupňa budú mať riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 9 - 2023.

      22.3.2023 v školskej jedálni sa bude variť len pre žiakov 1. stupňa a žiakov 9. ročníka.

      Ďakujeme

      Mgr. Diana Mosná, PhD.

      riaditeľka školy

     • KARNEVAL 7.2.2023

      Fašiangové oslavy sa na Slovensku už tradične spájajú so zábavou, veselosťou, hrami, ale aj karnevalmi. Ani tento rok to nebolo inak. Naši žiaci sa spolu s rodičmi a učiteľmi v duchu starých zvyklostí stretli na karnevale v tradičných, ale aj moderných maskách. Pre návštevníkov sme pripravili výborné občerstvenie, tanečnú zábavu a tombolu s množstvom zaujímavých cien. Vrcholom večera však bola výborná nálada a nekonečné úsmevy našich detí. Celkový výťažok z akcie 1994,35 eur bude využitý na pokrytie časti nákladov na plánované detské ihrisko. 

      Týmto chceme ešte raz poďakovať všetkým rodičom, podporovateľom, darcom a všetkým zúčastneným za vytvorenie skvelej atmosféry a množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

      Tešíme sa na vás o rok. 

     • Program detského fašiangového karnevalu

      Od 15.30 h

      • príchod hostí cez hlavný vchod a odloženie kabátov v šatni svojich detí

      Od 15.30 h možnosť prezlečenia detí do kostýmov:

      • pre dievčatá 1.A trieda na 1. poschodí
      • pre chlapcov 2.A trieda na 1. poschodí
      • 4.D trieda na 1. poschodí
      • deti si po prezlečení do kostýmov odnesú svoje osobné veci do svojej šatne

      Od 15.30 h do 16.25 h

      • predaj tombolových lístkov pri vrátnici – 2 €

      Od 16.00 h

      • hlavný program:
       • Gillányi Juraj z 3.A, hra na flaute
       • príhovor pani riaditeľky školy Mgr. Diany Mosnej, PhD.
       • príhovor pani Mgr. Kasmanovej Kataríny z Rady rodičov
       • vystúpenie žiakov z 1.B, 2.B, 3.B, 4.A a SZUŠ
       • losovanie tomboly
       • spoločný tanec zúčastnených detí pod vedením pani Mariky Topoľskej, dipl. um.
       • voľná zábava

      Od 16.30 h

      • bufet v priestoroch jedálne

           Menu:

      • punč, šiška – 2 €
      • punč, pagáč – 2 €
      • pagáč, šiška – 2 €
      • punč – 1,50 €
      • šiška – 1,50 €
      • pagáč – 1,50 €

      O 19.00 h

      • ukončenie detského fašiangového karnevalu

      Od 15.30 h do 17.00 h

      • vyzdvihnutie detí z ŠKD pri hlavnom vchode od službukonajúcej vychovávateľky

      Vyzbierané finančné príspevky budú použité na zriadenie detského ihriska.

     • Zmena výšky príspevku na stravovanie od 1.1.2023

      Na základe všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2022 mestskej časti Bratislava-Petržalka sa upravuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

       

      Usmernenie č. 1/2022 k novoprijatému VZN č. 11/2022

      Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú-školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších dodatkov.

       

      1. Úprava finančných pásiem na úhradu stravného pre zákonných zástupcov detí žiakov a zamestnancov škôl. 

      Touto novelou bolo určené finančné pásmo č.5 viď príloha č.1 –finančné pásma A a B, z ktorých vyplýva:

      Výpočet v priemere na 20 pracovných dní vychádza  takto:

       

             Základné školy žiaci     1.stupňa

      do 01. 01. 2023 - 1,21 €  x 20 dní = 24,20 € +10 € réžia = 34,20 €

      od 01. 01. 2023 - 2,10 € x 20 dní = 42,00 € +10 € réžia = 52,00 €

      Základné školy žiaci     2.stupňa

      do 01. 01. 2023 - 1,30 € x 20 dní = 26 € +10 € réžia = 36,00 €

      od 01. 01. 2023 - 2,30 € x 20 dní = 46,00 € +10 réžia = 56,00 €

       

      Platnosť nadobúda od 01. 01. 2023  a  platby za stravné sú splatné do 25.dňa v predchádzajúcom mesiaci.

       

      Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 11/2022

       

      Soňa Záhorcová
      vedúca ŠJ

     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že vianočné prázdniny sú od 23.12.2022 do 06.01.2023.
      Nástup do školy bude dňa 09.01.2023.

      S pozdravom

      Mgr. Diana Mosná, PhD.
      riaditeľka školy

     • OZNAM

      Z dôvodu vysokej chorobnosti sa vianočná besiedka a bazár, ktoré sa mali konať 21.12.2022 presúvajú na január.
      O presnom termíne konania besiedky a bazáru vás budeme informovať po prázdninách.

      Prajeme krásne prežitie sviatkov a tešíme sa na vás v januári.

     • Mikuláš

      Aj tento rok sme pripravili pre žiakov predvianočné príjemné rozptýlenie a aspoň na okamih sme zabudli na školské povinnosti.
      Príchodom svätého Mikuláša, anjelika a čerta sme si navodili čarovnú atmosféru a okrem chutnej maškrty nám Mikuláš dožičil aj vianočné kino s pukancami a punčom, ktoré sme si spoločne vychutnali v novozriadenom multifunkčnom centre.

    • Výstava v Danubiane - 2.D
     • Výstava v Danubiane - 2.D

      2. decembra žiaci 2.D triedy navštívili v Danubiane výstavu ilustrátorky a spisovateľky Márie Neradovej, ktorá mala názov Brlôžky.

      V jednej z miestností tejto galérie mohli žiaci obdivovať veľkoplošné farebné ilustrácie, ktoré sa stali predlohou k vydaniu knihy s rovnomenným názvom. Knihu si mohli naši malí umenovedci prelistovať a poprezerať. Rovnako netradične zrelaxovali na veľkých vankúšoch umiestnených v  strede miestnosti. Odtiaľ si jednotlivé príbehy zvieratiek a ich brlôžky mohli v ležiacej polohe prezerať a obdivovať. Aj napriek náročnému presunu v typickom zimnom počasí, výstava zanechala u všetkých priaznivý dojem.

      Touto akciou sme nadviazali na spoznávanie kníh, spisovateľov, ilustrátorov, literatúry a umenia zážitkovou formou, keď sme ešte pred mesiacom navštívili 3. novembra Miestnu knižnicu Petržalka. V takomto „zážitkovom učení sa“ chceme pokračovať aj v ďalších mesiacoch aktuálneho školského roka.

      Mgr. Jarmila Bobáková

     • Príspevok do ZRPŠ

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vám pripomenúť príspevok do ZRPŠ na školský rok 2022/2023.
       

      Sumu 20 € na rodinu Vás prosíme uhradiť ideálne do konca roka 2022 na číslo účtu:

      SK79 8330 0000 0020 0171 6085

      V prípade, že máte možnosť poslať na účet vyšší finančný obnos, použije sa to na ďalšie aktivity pre deti.

      Využitie  finančných prostriedkov z Rady rodičov z minulého šk. roka a plán využitia pre tento šk. rok 2022/2023 nájdete na tomto odkaze: Finančné prostriedky z Rady rodičov

       

      Za Vašu finančnú podporu Ď A K U J E M E, nakoľko vďaka Vám majú naše deti možnosť zažiť v škole tak veľmi žiadané spestrenie počas vyučovania a kultúrny program.

       

      Rodičia zastupujúci RR pri ZŠ Prokofievova