• Ako postupovať pri zápise dieťaťa do bežnej triedy?

     Zápis bude prebiehať osobne za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom v dňoch:

     14. 4. 2023 od 15:00 do 18.00 hod. a
     15. 4. 2023 od 8.00 do 12.00 hod.

      

     K ZÁPISU JE POTREBNÉ PRINIESŤ:

     1. Rodný list dieťaťa
     2. Občiansky preukaz zákonného zástupcu

      

     Školský obvod Základnej školy Prokofievova 5:
     Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Ondreja Štefanku, Panónska cesta (od Rusovskej cesty po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského

      

     UPOZORNENIE
     Zápisu sa opäť musí zúčastniť aj dieťa, ktoré bolo zapísané minulý školský rok a malo predĺženú povinnú predškolskú dochádzku (čiže dostalo tzv. odklad).

      

     V prípade otázok kontaktujte zástupkyňu riaditeľky školy:

     Mgr. Mária Borovská
     tel. č.: 0947 487 625
     borovska.maria@zsprokofievova.petrzalka.sk

   • SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY DO 1.ROČNÍKA:

    1. Elektronicky:

    Na stránke školy bude od 9.3.2023 do 8.4.2023 prístupná elektronická prihláška, ktorú vopred vypíše zákonný zástupca dieťaťa.

    Škola si prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa, následne ju rodičia/zákonní zástupcovia podpíšu.

    1. V listinnej podobe:

    Priamo v škole počas zápisu (tlačivo dostanú rodičia pri zápise).

   • DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

    Prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi.

    Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si elektronickú prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

    V prípade že:

    1. zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden, vypíšte toto pisomné vyhlásenie 
    2. nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte toto písomné vyhlásenie
   • Ako postupovať pri zápise dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

    Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uvedie túto skutočnosť v online prihláške do poznámky a predkladá riaditeľke základnej školy spolu s prihláškou aj písomné vyjadrenie Centra poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.


    Ako postupovať, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť?

    Ak zákonný zástupca uvažuje o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, uvedie danú skutočnosť v online prihláške do poznámky. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť, je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať ho do ZŠ a zároveň požiadať riaditeľku materskej školy (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaného súhlasu zákonného zástupcu) o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ.

    Je však nutné prísť na zápis do základnej školy a následne písomne doručiť ZŠ informáciu (najneskôr do 31.5.2023) o vydaní Rozhodnutia o pokračovaní dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní.


    Ako postupovať, ak chcete zapísať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku života?

    Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. V tomto prípade zákonný zástupca k prihláške prikladá súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

   • INFORMÁCIE PRE TÝCH, KTORÍ ŽIJÚ DLHODOBO V ZAHRANIČÍ:

    Môžete urobiť všetky operácie online:

    1. Vypíšte a odošlite elektronickú prihlášku
    2. Vyplňte žiadosť o štúdium v zahraničí 
     1. zašlite scan podpísaného tlačiva na mailovú adresu: borovska.maria@zsprokofievova.petrzalka.sk,
     2. alebo všetky dokumenty vytlačte, podpíšte a pošlite poštou na adresu školy: Základná škola, Prokofievova 5, 85101 Bratislava, Slovakia
    3. V prípade štúdia v zahraničí je zákonný zástupca dieťaťa povinný doložiť riaditeľovi ZŠ Prokofievova 5 potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, a to najneskôr do 15.9. 2023.
   • Mgr. DIANA MOSNÁ, PhD.,

    riaditeľka školy