• Škola disponuje v súlade § 130 školského zákona a §21 a 24 Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch Školským podporným tímom.

    Školský podporný tím tvorí koordinátor pre špeciálne triedy a integrovaných žiakov, školský psychológ, kariérny a výchovný poradca, koordinátor prevencie , školský špeciálny pedagóg , sociálny pedagóg, liečebný pedagóg a terapeut.

    Členovia Školského podporného tímu poskytujú individuálnu a skupinovú prácu,kariérne poradenstvo, preventívne programy v triedach, podieľajú sa na rozvoji zdravej klímy a zvládania ťažkostí rôznych životných situácií.

    Školský podporný tím zabezpečuje :

    komplexný systém starostlivosti o žiaka v školskom prostredí,
    • kontakt s ďalšími odbornými zamestnancami,
    • pravidelné konzultácie a stretnutia s rodičmi /telefonicky, emailom, online, osobne/,
    • poskytuje podporu a poradenstvo učiteľom a rodičom,
    • sleduje klímu tried a školy.

    Kontakt a konzultačné hodiny členov ŠPT :

    Koordinátor pre špeciálne triedy a integrovaných žiakov : Mgr. JANKA LOIŠOVÁ
    Konzultačné hodiny: streda 14 - 16 h.
    Kontakt  mobil: 0915 749 557

    Školský psychológ - terapeut: Mgr. TATIANA SÝKOROVÁ
    Konzultačné hodiny: štvrtok - 8 - 9 h.,13 - 14 h.
    Kontakt  mobil: 0902 922 836
    Kontakt email: tatiana@zsprokofievova.petrzalka.sk