• Zmena výšky príspevku na stravovanie od 1.1.2023

      Na základe všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2022 mestskej časti Bratislava-Petržalka sa upravuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

       

      Usmernenie č. 1/2022 k novoprijatému VZN č. 11/2022

      Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú-školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších dodatkov.

       

      1. Úprava finančných pásiem na úhradu stravného pre zákonných zástupcov detí žiakov a zamestnancov škôl. 

      Touto novelou bolo určené finančné pásmo č.5 viď príloha č.1 –finančné pásma A a B, z ktorých vyplýva:

      Výpočet v priemere na 20 pracovných dní vychádza  takto:

       

             Základné školy žiaci     1.stupňa

      do 01. 01. 2023 - 1,21 €  x 20 dní = 24,20 € +10 € réžia = 34,20 €

      od 01. 01. 2023 - 2,10 € x 20 dní = 42,00 € +10 € réžia = 52,00 €

      Základné školy žiaci     2.stupňa

      do 01. 01. 2023 - 1,30 € x 20 dní = 26 € +10 € réžia = 36,00 €

      od 01. 01. 2023 - 2,30 € x 20 dní = 46,00 € +10 réžia = 56,00 €

       

      Platnosť nadobúda od 01. 01. 2023  a  platby za stravné sú splatné do 25.dňa v predchádzajúcom mesiaci.

       

      Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 11/2022

       

      Soňa Záhorcová
      vedúca ŠJ

     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že vianočné prázdniny sú od 23.12.2022 do 06.01.2023.
      Nástup do školy bude dňa 09.01.2023.

      S pozdravom

      Mgr. Diana Mosná, PhD.
      riaditeľka školy

     • OZNAM

      Z dôvodu vysokej chorobnosti sa vianočná besiedka a bazár, ktoré sa mali konať 21.12.2022 presúvajú na január.
      O presnom termíne konania besiedky a bazáru vás budeme informovať po prázdninách.

      Prajeme krásne prežitie sviatkov a tešíme sa na vás v januári.

     • Mikuláš

      Aj tento rok sme pripravili pre žiakov predvianočné príjemné rozptýlenie a aspoň na okamih sme zabudli na školské povinnosti.
      Príchodom svätého Mikuláša, anjelika a čerta sme si navodili čarovnú atmosféru a okrem chutnej maškrty nám Mikuláš dožičil aj vianočné kino s pukancami a punčom, ktoré sme si spoločne vychutnali v novozriadenom multifunkčnom centre.

    • Výstava v Danubiane - 2.D
     • Výstava v Danubiane - 2.D

      2. decembra žiaci 2.D triedy navštívili v Danubiane výstavu ilustrátorky a spisovateľky Márie Neradovej, ktorá mala názov Brlôžky.

      V jednej z miestností tejto galérie mohli žiaci obdivovať veľkoplošné farebné ilustrácie, ktoré sa stali predlohou k vydaniu knihy s rovnomenným názvom. Knihu si mohli naši malí umenovedci prelistovať a poprezerať. Rovnako netradične zrelaxovali na veľkých vankúšoch umiestnených v  strede miestnosti. Odtiaľ si jednotlivé príbehy zvieratiek a ich brlôžky mohli v ležiacej polohe prezerať a obdivovať. Aj napriek náročnému presunu v typickom zimnom počasí, výstava zanechala u všetkých priaznivý dojem.

      Touto akciou sme nadviazali na spoznávanie kníh, spisovateľov, ilustrátorov, literatúry a umenia zážitkovou formou, keď sme ešte pred mesiacom navštívili 3. novembra Miestnu knižnicu Petržalka. V takomto „zážitkovom učení sa“ chceme pokračovať aj v ďalších mesiacoch aktuálneho školského roka.

      Mgr. Jarmila Bobáková

     • Príspevok do ZRPŠ

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vám pripomenúť príspevok do ZRPŠ na školský rok 2022/2023.
       

      Sumu 20 € na rodinu Vás prosíme uhradiť ideálne do konca roka 2022 na číslo účtu:

      SK79 8330 0000 0020 0171 6085

      V prípade, že máte možnosť poslať na účet vyšší finančný obnos, použije sa to na ďalšie aktivity pre deti.

      Využitie  finančných prostriedkov z Rady rodičov z minulého šk. roka a plán využitia pre tento šk. rok 2022/2023 nájdete na tomto odkaze: Finančné prostriedky z Rady rodičov

       

      Za Vašu finančnú podporu Ď A K U J E M E, nakoľko vďaka Vám majú naše deti možnosť zažiť v škole tak veľmi žiadané spestrenie počas vyučovania a kultúrny program.

       

      Rodičia zastupujúci RR pri ZŠ Prokofievova